tooeasy 100

TooEasy er et moderne system for å lage, kjøre og administrere bedriftens tidsplaner for ansatte. Basert på statistikk setter systemet opp helautomatisk komplette og årlige arbeidstider for alle ansatte, basert på når det trengs personell fra et salgsperspektiv, blir det automatisk gjort.

Et moderne vakt- og bemanningssystem

TooEasy er et webbasert vakt- og bemanningsssystem som dekker de fleste av bedriftens behov, slik som vaktplaner, avvikshåndtering, inn- og utstempling, ressursstyring, behovsoptimalisering mm. Ny teknologi og nytenkning har resultert til at TooEasy har mange funksjonsmessige og kostnadsmessige fordeler opp imot tradisjonelle systemer.

 tooeasy logo

TooEasy lager årlige vaktplaner for alle ansatte helt automatisk:

 • Sparer tid for butikksjefen - ingen manuelle årlige vaktplaner for butikkansatte.
 • 100% i forhold til alle regler og avtaler som gjelder.
 • TooEasy varsler brukeren så snart en avtale eller regel er brudt.
 • Ansettelse planlegges basert på salgsbehov - økt salgs /
  arbeidstid.
 • Vaktlister er planlagt som en del av butikkens budsjett.
 • Full kontroll på alle timer, ekstra timer og overtid.

TooEasy gir direkte tilbakemelding til hele organisasjonen:

 • Butikksjefen ser direkte økonomisk konsekvens av alle justeringer.
 • Alle planlagte og arbeidstimer er sendt direkte til budsjettet.
 • Brukeren mottar daglig informasjon om budsjettering, behov, planlegging og utfall av timer.
 • Lønnsansvarlig får oppdatert informasjon om hvilke butikker har gjort det klart å betale, og hvilke som ikke gjør det.
 • FSG / timeverk, personell%, antall timer og per tidsenhet.

TooEasy er integrert med lønnssystemene og forretningssystemer:

 • Alle timer er inspisert og godkjent umiddelbart ved innlesning.
 • TooEasy skaper komplette personalfiler med alle timekoder direkte inn i lønnssystemet.
 • Ingen manuell inntasting av timer eller leting av timelister.
 • Integrasjon med forretningssystemer for import av salgsdata og eksport av timer brukt på dagsnivå.

Hvordan det fungerer TooEasy:

Årlig rutetabeller opprettet av systemet basert på at historien blir lest inn i systemet. Vanligvis salgsdata i form av kroner eller antall kvitteringer. Per butikk og timer. Statistikk tilpasset ny skjemaår, nye timer, nye aktiviteter etc. Resultatet er at TooEasy får en behovskurve per butikk helt designet for ny skjema år.

Da behovet ligger ferdig in systemet skaper TooEasy automatisk en tidsplan for alle ansatte basert på dette behovet. Da vet man nøyaktig hvor mange ansatte det skal være til enhver tid. Hensynet til den ansattes avtalte tid, og alle regler og avtaler som regulerer handel ansatte. Resultatet er et årsskjema per ansatt basert på salgs behov innenfor budsjettet.

 

Utviklet av:

asivo logo nos130